سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

چکیده

در جامعه‌شناسى‌ اخلاق، سعى‌ مى‌شود با درک ساخت اجتماعى و نظام کنش اجتماعى به فهم چرایى و چیستى وضعیت اخلاقى دست یافته شود. فارابی اندیشمند مسلمانی است که در برخی از آثار خود از منظر جامعه‌شناسى اخلاق به تفصیل، روابط اخلاق و ساخت جامعه را تجزیه و تحلیل کرده است. بازخوانی آثار اندیشمندان مسلمان، زمینه ی تولید علم براساس فرهنگ اسلامی و بومی را فراهم می آورد.

پرسش از روابط بین اخلاق و ساخت اجتماعی در اندیشه ی فارابی، محور اصلی این تحقیق است. با روش هرمنوتیک به آثار فارابی مراجعه نموده و پس از طرح پرسش های پژوهش بر آن، به استخراج پاسخ اقدام می نماییم. فارابی از یک سو نگاهی اخلاقی به شکل گیری زیست اجتماعی و طبقه بندی جوامع دارد و از سویی دیگر، نظام اخلاقی را متأثر از مدل حکومت، طبقه حاکم، شغل و تقسیم کار، گروههای همسالان، نوع معماری مسکن و شهرسازی و وضعیت جغرافیایی و آب و هوایی و ... می داند.

کلید واژه: فارابی، اخلاق، ساخت اجتماعی، کجروی

فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی سال هفتم، شماره 1 (پیاپی 25)، زمستان 1394    .

متن کامل مقاله   :

http://marefatefarhangi.nashriyat.ir/node/252

http://www.farsnews.com/13950527000024


نوشته شده در  سه شنبه 95/6/2ساعت  10:48 عصر  توسط سعید مقدم 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
از چیستی فرهنگ تا مهندسی فرهنگی
دولت مستسبع (وحشی زده) کنونی
بررسی گفتمان سید قطب و تأثیر آن بر شکل گیری جریانهای تکفیری مصر
مداح محوری و جامعه ی احساسی
رابطه ی تحصیل علم و حیات اخروی
[عناوین آرشیوشده]