سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چکیده

فهم دقیق و درست جریان های علمی بدون شناخت زمینه های وجودی آنها دشوار است و در مواردی موجب برداشت های ناصواب از آنها می شود. هدف این پژوهش بررسی روش شناسی بنیادین تکوین جریان سیاست نامه نویسی در دورة میانه است تا با مشخص شدن زمینه های معرفتی و غیرمعرفتی آن، بستر فهم درست و نقد این دانش فراهم آید. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تبیینی به این پرسش ها پاسخ داده ایم: سیاست نامه نویسی از چه مبانی معرفتی ای بهره می برد؟ ساختار معرفتی این دانش از چه مفاهیمی تشکیل شده است؟ روش کاربردی این دانش کدام است؟ سیاست نامه نویسی چه حوزه های معرفتی ای را فعال می سازد؟ این دانش از چه زمینه های وجودی غیرمعرفتی اجتماعی و فردی ای بهره می برد؟ و در نهایت چه نقدهایی بر این دانشِ دورة میانه وارد است؟ سیاست نامه نویسی دورة میانه نه در تداوم اندیشة ایرانشهری و نه جزئی از قلمرو فراخ فقه و فلسفة عملی و منضم به آن حوزه، بلکه یک جریان مستقل علمی در عرصة دانش اجتماعی مسلمانان است    .

کلید واژه ها: سیاست نامه نویسی، دورة میانه، قدرت، ویژگی های حاکم.

نشریه علمی پژوهشی معرفت فرهنگی اجتماعی، سال پنجم، شماره چهارم، پیاپی 20، پاییز 1393

متن کامل مقاله : http://marefatefarhangi.nashriyat.ir/node/62

http://ecc.isc.gov.ir/showJournal/2580/59378/771413


نوشته شده در  چهارشنبه 94/11/7ساعت  11:29 عصر  توسط سعید مقدم 
  نظرات دیگران()

چکیده

نظریة کارکردگرایی یکی از چند نظریة کلاسیک در جامعه‏شناسی است که‏ چارچوب روش‏شناختی آن را امیل دورکیم پایه‏گذاری کرده و گسترة آن از فرانسه به اروپا و آمریکا بسط یافته است. این مقاله نه تحلیلی ماهوی از نظریة کارکردگرایی دورکیم، بلکه تحلیلی است از سنخ مباحث متاتئوریک که به سبک روش‌شناسی بنیادین علم به بررسی مبانی معرفت‌شناختی و وجودشناختی نظریه‌های علمی می‌پردازد. با تحلیل این نظریة با روش‌شناسی بنیادین، مبانی هستی‏شناختی، انسان‏شناختی و معرفت‏شناختی نظریة دورکیم و مسیر تولید آن را آشکار ساخته و از این طریق، زمینة نقد و بررسی آن را فراهم آورده است. می‌توان گفت، نظریة کارکردگرایی دورکیم از نظر هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و انسان‌شناختی دچار تقلیل‌گرایی شده است و این تقلیل‌گرایی آن را با نقدهای اساسی مواجه می‌سازد    .

کلیدواژه‌ها: امیل دورکیم، روش‌شناسی بنیادین، مبادی نظریه، کارکردگرایی.

نشریه علمی پژوهشی معرفت فرهنگی اجتماعی، سال دوم، شماره سوم، تابستان 1390، صفحه 85 ـ 112

متن کامل مقاله: http://marefatefarhangi.nashriyat.ir/node/62

http://ecc.isc.gov.ir/showJournal/2580/31298/549940

 

 


نوشته شده در  چهارشنبه 94/11/7ساعت  11:23 عصر  توسط سعید مقدم 
  نظرات دیگران()

چکیده

تهدیدها و آسیب هاى فراوانى در دهه هاى اخیر نهاد خانواده را به چالش کشیده است. از این رو، ارائه یک خانواده آرمانى از منظر دینى جهت رویارویى با تهدیدهاى نوین، ضرورى به نظر مى رسد. در این نوشتار به بررسى خانواده آرمانى مطلوب در اندیشه امام سجاد علیه السلام با روش تحلیل متن مى پردازیم. ترسیم خانواده آرمانى براساس ویژگى ها و ارائه راهکارهاى تحقق این نهاد، از اهداف این پژوهش به شمار مى رود    .

خانواده آرمانى، اگرچه براى پاسخ گویى به نیاز جنسى شکل مى گیرد، ولى به دلیل داشتن مبانى توحیدى و ارائه ویژگى ها و راهکارهاى برگرفته از مبانى وحیانى، به پرورش انسان هاى موحد مى پردازد و زمینه تشکیل جامعه آرمانى را فراهم مى کند .

کلیدواژه ها: خانواده آرمانى، اندیشه امام سجاد علیه السلام، ویژگى ها، راهکارها.

نشریه علمی - ترویجی معرفت. سال بیست و یکم ـ شماره 181 ـ دى 1391

متن کامل مقاله در: http://marifat.nashriyat.ir/node/2610


نوشته شده در  چهارشنبه 94/11/7ساعت  11:7 عصر  توسط سعید مقدم 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
از چیستی فرهنگ تا مهندسی فرهنگی
دولت مستسبع (وحشی زده) کنونی
بررسی گفتمان سید قطب و تأثیر آن بر شکل گیری جریانهای تکفیری مصر
مداح محوری و جامعه ی احساسی
رابطه ی تحصیل علم و حیات اخروی
[عناوین آرشیوشده]